Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 22.08.2019 Окси Витал сключи договор BG16RFOP002-2.024-1050-C01 по проект Устойчиво развитие на Център за кислородни терапии ОКСИ ВИТАЛ

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие

Основната цел на проекта е устойчиво развитие на новосъздаденото предприятие ОКСИ ВИТАЛ ООД в областта на кислородолечението, като иновативен метод в хуманното здравеопазване:

• създаване и стабилност на работни места чрез осигуряване на устойчива заетост на предприемача и 2-ма експерти включени в проекта

• ръст на продажбите чрез предлагане на неинвазивни терапевтични услуги за хуманно здравеопазване, а именно: кислородни терапии, чрез използавне на кислородни концентратори и хипербарна камера (барокамера).

• постигане на социален ефект чрез създаване на възможности за социална интеграция и трудова заетост на лица с трайни увреждания; създаване на добавена стойност чрез увеличаване на работоспособността и подобряване качеството на живот на пациенти с тежки заболявяния и трайни увреждания и спестяване на разходи за потребителите на терапевтични услуги, чрез изграждане на център за кислородно лечение в Северозападна България.

• постигане на екологичен ефект чрез внедряване на съвременни, иновативни, високотехнологични и екологични технологии за хуманно здравеопазване – лечение, базирано на природен кислород

Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за устойчивостта на новосъздаденото предприятие ОКСИ ВИТАЛ ООД, създаване и стабилност на работни места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на услуги в областта на хуманното здравеопазване – кислородни терапии.